Condicions 
Todobanderas.com de VIA PUBLICA COMUNICACIÓ VISUAL,S.L. és la propietària legal dels dominis todobanderas.com, todobanderas.org, todobanderas.net i de les pàgines que allotja, imatges (Les imatges de les banderes estan sota llicència GNU i CREATIVE COMMONS) i arxius o aplicacions, excepte en aquells casos que hi ha una cessió concertada amb altres empreses.

Tota còpia o inclusió en altres pàgines està totalment prohibida, excepte que hi hagi un acord previ en aquest sentit.

Mitjançant aquestes pàgines, todobanderas.com de VIA PUBLICA té l'objecte de proveir els seus clients dels elements de publicitat interior i exterior i totes aquelles activitats reglades al seu epígraf i que obeeixen al terme general de "serveis de publicitat i relacions públiques".

Igualment Todobanderas.com a través d'aquestes pàgines posa a disposició del públic en general un servei d'intermediació o mercat virtual (MarketPlace) que posa en contacte compradors i venedors, amb la finalitat de comprar i vendre productes nous i de segona mà relacionats amb el sector de la publicitat en general i de les banderes en particular.

Per utilitzar el servei, el comprador ha d'acceptar totalment aquestes condicions generals d'ús.

Els contractes amb todobanderas.com de VIA PUBLICA per via electrònica es consideraran ferms en el moment en què:

1- S'acusi rebut de confirmació de comanda, intervingut pressupost previ, independentment que s'hagi realitzat el pagament, pels serveis o productes contractats.
2- Es faci el pagament mitjançant els TPV que a aquest efecte s'hagin instal·lats per a alguns productes i serveis.
3- Es faci el pagament mitjançant transferència bancària o qualsevol altre mitjà prèviament pactat.


Polítiques d'ús Específiques
todobanderas.com de VIA PUBLICA, ha habilitat a la seva web, diferents formularis de correu electrònic d'ús exclusiu en els supòsits que s'indiquen i sempre relacionats amb el tema central, motiu de la web (comunicacions de professionals del sector, comunicacions o ofertes de proveïdors i comunicacions d'empreses afins). La utilització d'aquests formularis per efectuar spam o amb altres motius diferents a fi de les nostres pàgines, QUEDA EXPRESSAMENT PROHIBIDA, reservant-nos el dret d'efectuar totes les actuacions legals que considerem oportunes.

Todobanderas.com de VIA PUBLICA es reserva el dret a denegar el servei a qualsevol persona o entitat quan concorrin raons objectives de qualsevol índole que així ho aconsellin.

Dades personals
Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com al R.D. 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que desenvolupa la L.O. 15/1999, Todobanderas.com t'informa de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal creat per i sota la responsabilitat de VIA PUBLICA DE PUBLICIDAD COMUNICACIÓ VISUAL,S.L.amb les dades obtingudes a la plataforma Marketplace ubicada al web www.todobanderas .com

La finalitat del fitxer és gestionar la teva relació amb nosaltres, així com la realització d'activitats promocionals i publicitàries pròpies o de tercers. Igualment us informem que les vostres dades seran comunicades al venedor per tal que es pugui prestar, per aquest mateix, els serveis contractats i objecte d'aquest Marketplace.
En compliment del que estableix el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 de 13 de desembre, aprovat pel Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la societat de la informació i comerç electrònic i altres disposicions dictades en el seu desenvolupament, t'informem que podràs, en tot moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les teves dades personals comunicant-ho per qualsevol mitjà a l'email via @viapublica.com .En el cas que les dades subministrades estiguin associades a una compra, la legislació espanyola ens obliga a mantenir-les almenys durant sis anys per la qual cosa no es podran esborrar ni rectificar encara que el client així ho sol·liciti.
VIA PUBLICA es compromet en la utilització de les dades incloses al fitxer, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar-les d'acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua , tractament o accés no autoritzat, d'acord amb allò establert al Reglament de desplegament la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal. El nostre servidor segur garanteix la privadesa de les dades que ens transmets. Aquesta privadesa s'aconsegueix mitjançant el protocol SSL, encriptant les dades enviades mitjançant el sistema de xifrat RSA, de manera que ningú se'n pugui apropiar ja que no disposa de la clau necessària.

Responsabilitat


La Responsabilitat de TodoBanderas.com cap al Comprador només es donarà per fets que li fossin directament imputables a TodoBanderas.com i que li causaran un perjudici al comprador directament causat per aquests fets comesos per TodoBanderas.com.
TodoBanderas.com no serà responsable per cap perjudici que se li pugui causar al comprador i en què TodoBanderas.com hagi pogut intervenir de manera indirecta.
TodoBanderas.com tampoc no tindrà cap tipus de responsabilitat pels perjudicis que se li puguin ocasionar al comprador amb motiu del mal ús que aquest pugui realitzar del Servei o de qualsevol error per part seva. Tampoc no serà responsable TodoBanderas.com per fets imputables a un tercer al Servei.
TodoBanderas.com no serà responsable, sota cap concepte, dels continguts que els compradors i/o venedors puguin incorporar a la pàgina web propietat de TodoBanderas.com, sobretot pel que fa a la descripció de Productes o les apreciacions que els Compradors fan venedors, dels productes, dels preus, etc.
Finalment, TodoBanderas.com declina tota responsabilitat pel que fa a les vendes que tanquen els Compradors a través del seu Servei, amb els venedors, de la relació TodoBanderas.com del qual és totalment aliena. Tota queixa relativa als productes en si, comentaris que figurin a la descripció dels Productes o als enviaments de Productes serà redirigida cap al Venedor en cada cas, que assumirà per complet l'única Responsabilitat a aquest títol.
El Comprador és l'únic responsable de la utilització que fa del Servei, sobretot de les apreciacions i/o valoracions que es fan per la Web dels venedors, i per aquest motiu, exonera TotBanderas.com de qualsevol reclamació que es derivi per aquests fets, així com s'obliga a indemnitzar TodoBanderas.com per qualsevol reclamació que aquesta pugui rebre de qualsevol tercer o administració derivada dels fets esmentats o per qualsevol utilització que faci el Comprador de la pàgina de TodoBanderas.com.

El client acorda defensar, indemnitzar i excloure VIA PUBLICA de comptes per pagar que sorgeixin de:

(1) algun tipus de dany a persona o propietat de la persona causat per productes venuts o distribuïts a través d'aquestes pàgines

(2) qualsevol material suplert pel client que al·legadament infringeixi en els drets de propietat d'una tercera part.

(3) infracció de drets reservats o dautor.

todobanderas.com de VIA PUBLICA no serà responsable per danys que puguin patir el seu negoci o establiment i no és responsable de garanties ni mercaderia quan intervinguin serveis de transport contractats a tercers.


Todobanderas.com de VIA PUBLICA EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURA QUE PUGUIN DEURE A LA PRESÈNCIA DE VIRUS O A LA PRESÈNCIA D'ALTRES ELEMENTS LESIUS EN ELS CONTINGUTS TRANSMESOS, DIFONSOS, DIFONSOS, DIFOSOS, ACCESSIBLES A TRAVÉS DELS SERVEIS PRESTATS A LES SEVES PÀGINES.