condicions
Todobanderas.com de VIA PUBLICA S.L. és la propietària legal dels dominis todobanderas.com, todobanderas.org, todobanderas.net i de les pàgines que allotja, imatges (Les imatges de les banderes estan sota llicència GNU i CREATIVE COMMONS) i arxius o aplicacions, excepte en aquells casos que existeix una cessió concertada amb altres empreses.

Tota còpia o inclusió en altres pàgines està totalment prohibida, excepte que hi hagi un acord previ en aquest sentit.

Mitjançant aquestes pàgines, todobanderas.com de VIA PUBLICA S.L. té l'objecte de proveir als seus clients dels elements de publicitat interior i exterior i totes aquelles activitats reglades en el seu epígraf i que obeeixen al terme general de "serveis de publicitat i relacions públiques".

Igualment Todobanderas.com través d'aquestes pàgines posa a disposició del públic en general un serbi de intermedicació o mercat virtual (MarketPlace) que posa en contacte a compradors i venedors, per tal de comprar i vendre productes nous i de segona mà relacionats amb el sector de la publicitat en general i de les banderes en particular.

Per utilitzar el servei, el comprador ha d'acceptar íntegrament, les presents condicions generals d'ús.

Ls vendes realitzades a través del MarktPlace o directament al web de todobanderas.com es regeixen per les condicions generals de venda.

El servei d'intermediació es constitueix en un conjunt d'eines que permeten a compradors inscriure a la web, posar-se en contacte amb venedors per realitzar comandes de productes relacionat amb la publicitat en general i amb les banderes en particular, confirmar la recepció i comunicar-se entre ells , mitjançant una eina web habilitada per a tal ús. També integra un sistema de valoració que permet al comprador, avaluar la qualitat del producte i del servei en el seu tracte amb els venedors.

Les transaccions efectuades mitjançant la intermediació del servei es tramiten directament entre comprador i venedor; TodoBanderas.com no és en cap cas no un revenedor dels productes publicats pels venedors a través del seu intermediació, per tant, els productes comprats en aquest marketplace, no poden ser retornats o canviats a càrrec o per compte d'TodoBanderas.com

Els contractes amb todobanderas.com de VIA PUBLICA S.L. per via electrònica es consideraran fermes en el moment en què:

1- Es justificant recepció de confirmació de comanda, intervingut pressupost previ, independentment que s'hagi realitzat el pagament, pels serveis o productes contractats.
2- Es realitzi el pagament mitjançant els TPV que a l'efecte s'hagin instal·lats per a alguns productes i serveis.
3- Es realitzi el pagament mitjançant transferència bancària o qualsevol altre mitjà prèviament pactat.


Polítiques d'ús Específiques
todobanderas.com de VIA PUBLICA SL, ha habilitat a la seva web, diferents formularis de correu electrònic d'ús exclusiu en els supòsits que s'indiquen i sempre relacionats amb el tema central, motiu de la web (comunicacions de professionals del sector, comunicacions o ofertes de proveïdors i comunicacions d'empreses afins). La utilització d'aquests formularis per efectuar spam o amb altres motius diferents a fi de les nostres pàgines, QUEDA EXPRESSAMENT PROHIBIDA, reservant-nos el dret d'efectuar totes les actuacions legals considerem oportunes.

Todobanderas.com de VIA PUBLICA s.l.se reserva el dret a denegar el servei a qualsevol persona o entitat quan concorrin raons objectives de qualsevol índole que així ho aconsellin.

dades personals
A l'efecte del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com en el R.D. 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que desenvolupa la L.O. 15/1999, Todobanderas.com t'informa de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal creat per i sota la responsabilitat de VIA PUBLICA DE PUBLICITAT EXTERIOR, SL amb les dades obtingudes en la plataforma Marketplace situada en el website www.todobanderas. com

La finalitat d'aquest fitxer és gestionar la teva relació amb nosaltres, així com la realització d'activitats promocionals i publicitàries pròpies o de tercers. Igualment et que les teves dades seran comunicades al venedor per tal que es pugui prestar, pel mateix, els serveis contractats i objecte d'aquest Marketplace.
En compliment del que estableix el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 de 13 de desembre, aprovat pel Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la societat de la informació i comerç electrònic i altres disposicions dictades en el seu desenvolupament, t'informem que podràs, en tot moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per qualsevol mitjà a l'email via@viapublica.com

.En el cas que les dades subministrades estiguin associats a una compra, la legislació espanyola ens obliga a mantenir almenys durant sis anys pel que no es podran esborrar ni rectificar encara que el client així ho sol·liciti.
VIA PUBLICA es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar-los d'acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua , tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix el Reglament de desenvolupament la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal. El nostre servidor segur garanteix la privacitat de les dades que ens transmets. Aquesta privacitat s'aconsegueix mitjançant el protocol SSL, encriptant les dades enviades mitjançant el sistema de xifrat RSA, de manera que ningú pugui apropiar-se'n ja que no disposa de la clau necessària.

responsabilitat
La Responsabilitat TodoBanderas.com cap al comprador només es donarà per fets que li fossin directament imputables a TodoBanderas.com i que li causessin un perjudici al comprador directament causat per aquests fets comesos per TodoBanderas.com.
TodoBanderas.com no serà responsable per cap perjudici que se li pugui causar al comprador i en els quals TodoBanderas.com hagi pogut intervenir de manera indirecta.
TodoBanderas.com tampoc tindrà cap tipus de responsabilitat pels perjudicis que se li puguin ocasionar al comprador amb motiu del mal ús que aquest pugui realitzar del Servei o de qualsevol error per part seva. Tampoc serà responsable TodoBanderas.com per fets imputables a un tercer al Servei.
TodoBanderas.com no serà responsable, en cap concepte, dels continguts que els compradors i / o venedors puguin incorporar a la pàgina web propietat de TodoBanderas.com, sobretot pel que fa a la descripció de Productes o les apreciacions que els Compradors fan dels venedors, dels productes, dels preus, etc.
Finalment, TodoBanderas.com declina tota responsabilitat pel que fa a les vendes que tanquen els Compradors a través del seu Servei, amb els venedors, de la relació TodoBanderas.com és totalment aliena. Tota queixa relativa als productes en si, comentaris que figurin en la descripció dels Productes o als enviaments de Productes serà redirigida cap al Venedor en cada cas, qui assumirà completament l'única Responsabilitat a aquest títol.
El comprador és l'únic responsable de la utilització que fa del Servei, sobretot de les apreciacions i / o valoracions que es fan per la Web dels venedors, i per aquest motiu, exonera TodoBanderas.com de qualsevol reclamació que es derivi per aquests fets, així com s'obliga a indemnitzar TodoBanderas.com per qualsevol reclamació que aquesta pugui rebre de qualsevol tercer o administració derivada dels fets o per qualsevol utilització que faci el comprador de la pàgina de TodoBanderas.com.

El client acorda defensar, indemnitzar i excloure VIA PUBLICA s.l.de comptes per pagar que sorgeixin de:

(1) algun tipus de dany a persona o propietat de la persona causat per productes venuts o distribuïts en a través d'aquestes pàgines

(2) qualsevol material suplert pel client que alegadamente infringeixi en els drets de propietat d'una tercera part.

(3) infracció de drets reservats o d'autor.

todobanderas.com de VIA PUBLICA S.L. no serà responsable per danys que puguin patir el seu negoci o establiment i no és responsable de garanties ni mercaderia quan hi hagi serveis de transport contractats a tercers.


Todobanderas.com de VIA PUBLICA S.L. EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S A LA PRESÈNCIA DE VIRUS OA LA PRESÈNCIA D'ALTRES ELEMENTS LESIUS EN ELS CONTINGUTS TRANSMESOS, DIFOSOS, EMMAGATZEMATS, REBUTS, OBTINGUTS, POSATS A DISPOSICIÓ, O ACCESSIBLES A TRAVÉS DELS SERVEIS PRESTATS EN ELS SEUS PÀGINES.